logo
   +91 33 2464 0927
   Mon-Sun - 7am To 9:30pm
  70b, Hindusthan park

PAST PRESIDENTS OF THE CLUB

1. Sir C V Raman (1926-1928)

2. Dr. S Radhakrishnan (1928-1929)

3. Sri K. Ramapai (1930-1940)

4. Sri M. Bashyam (1941-1943)

5. Sri K. Ramapai (1944-1949)

6. Lt. Col. C K Lakshman (1950-1951)

7. Sri C S Rangaswami (1952-1954)

8. Sri K Ramapai (1954-1955)

9. Sri R V Aiyar (1955-1957)

10. Sri R S Sharma (1957-1958)

11. Dr. K Venkataraman (1959-1960)

12. Dr. K K Subramanian (1960-1961)

13. Dr. T R Bhaskaran (1961-1967)

14. Sri S V Narashimhan (1967-1970)

15. Sri S Subramanyan (1971-1976)

16. Sri T S Venkatesan (1977-1978)

17. Sri M R Sundaram (1978-1979)

18. Sri K Ramapai (1980-1981)

19. Sri T K Jagadeesh (1981-1982)

20. Sri S Nageswaran (1982-1983)

21. Sri M R Sundaram (1983-1985)

22. Sri S V Ramachandran (1985-1986)

23. Sri J Gopalan (1986-1988)

24. Sri K Adhinarayanan (1988-1989)

25. Sri B. Swaminathan (1990-1992)

26. Sri S M Venkataram (1992-1995)

27. Sri R Janardhanan (1995-1999)

28. Sri T K Varadharajan (1999-2001)

29. Sri Sri P Ramamoorthy (2001-2010)

30. Sri G Jayaraman (2010)